Premio Señera de Artes Visuales. Abierto el plazo de entrega de documentación

El pasado 13 de julio se presentó en el BOP el extracto de la convocatoria del Premios Señera 2017 de Artes Visuales, por lo que ha comenzado el plazo de presentación de documentación.

El plazo de presentación de la documentación (en la primera fase No hay que presentar la obra físicamente sino en archivo de soporte informático) es de treinta días naturales desde la publicación del extracto en el BOP.

La deliberación del Jurado, la selección de finalistas y la concesión será a partir de septiembre.

BASES:

"PREMI SENYERA D’ARTS VISUALS 2017 1.- OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA.

1.1.- L'objecte d’estes bases és establir les normes que han de regir la concessió del Premi Senyera d'Arts plàstiques 2017.

1.2.- La finalitat de la convocatoria es estimular i promoure la trajectòria professional d’artistes residents a la Comunitat Valenciana.

2.- NORMATIVA APLICABLE La present convocatoria es regirà en el previst en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, que es consideraran bases generals de la convocatoria, el previst en la Llei 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencions, R.D. 887/2006, de 21 de juliol, per qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei, Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’exercici corresponent, i la resta de normativa de desplegament i complementari.

3.- CARACTERÍSTIQUES

3.1- El Premi Senyera d’Arts Plàstiques serà un premi únic i estarà dotat amb la quantitat de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària EP250 33600 48100 de l'exercici 2017.

3.2.- El Premi no podrà concedir-se ex-aequo.

3.3.- La concessió d’aquest premi s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.

3.4.- El atorgament d´este premi es compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

4.- REQUISISTS DELS PARTICIPANTS..

4.1.- Podran participar en este premi aquelles persones físiques majors d'edat.

4.2.- Els participants ha de ser residents a la Comunitat Valenciana.

4.3.- Els participants no poden estar incursos en algunes de les causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l'article 13, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A este efecte, hauran de presentar, si és el cas, una declaració responsable de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l'esmentat article, amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió del premi.

4.4.- No es podran presentar les persones que hagen obtingut aquest premi en anteriors convocatòries.

5.- CONVOCATÒRIA

5.1.- La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions, que remetrà extracte al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, serà publicada en la pàgina web municipal.

6.- FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUTS

6.1.- Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d'instància, el contingut de les quals s'ajustarà al que preveu l'art. 66 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre de PAC, dirigida l’alcalde de l'Ajuntament de València, i s’hauran de presentar o per qualsevol dels mitjans, registres o oficines previstos en l'art. 16 de la Llei 39/15, en el termini de 30 dies de la publicació de l’extracte en el BOP.

7.- FASE DE SELECCIÓ. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent en format pdf i, si escau, mitjançant qualsevol dispositiu estándar de magatzenatge com ara CD-ROM, DVD, USB, etc.

7.1.- Còpia del DNI.

7.2.-Certificat municipal d'empadronament en format pdf, expedit després de l'1 de març de 2016 que acredite la residència en un municipi de la Comunitat Valenciana, amb antiguitat d’un any al moment de l’expedició, o autorització per obtindré aquestes dates en el cas de veïns del terme municipal de Valencia.

7.3.-Certificats en vigor de la Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social de que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o una autorització per a obtenir les dades de forma telemàtica.

7.4.- Informe del Servei de gestió d'emissions i recaptació acreditatiu de que el participant no té deutes amb l'Ajuntament.

7.5.- La documentació dels punts 7.3 i 7.4 poden ser susbstituides per una declaració responsable del sol·licitant. Si fora el cas, amb anterioritat a la proposta de resolución de concesió del premi s’haurà de requerir la presentació a la persona proposta per a gaudir de la mateixa, en un termini no superior als 10 dies, de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaración. 7.5.- El termini de presentación de sol·licituts será de 30 dies naturals des de la publicació de l’extracte en el BOP.

8.- FASE DE SELECCIÓ CARACTERÍSTIQUES I ENTREGA DE LES OBRES QUE OPTEN AL PREMI.

8.1.- Cada aspirant podrà optar a este premi mitjançant una obra, amb total llibertat sobre el material emprat, sempre que este siga consistent i permeta la seua durabilitat.

8.2.- En la fase de selecció i junt a la documentació expresada al punt 7, haurà de presentar-se en un document en format pdf i no superior a 10 mb, amb la següent informació: a) Fotografies de l’obra en vistes de manera que la interpretació de les seues característiques artístiques, físiques i la visualització siga inequívoca. b) Hi haurà una especificació de fitxa técnica que en tot cas tindrà: Autoria, Títol, Tamany (alt x ample x prof), pes, Tècnica, materials i, si escau, diagrama de muntatge i col·locació dels diferents elements que conformen l’obra en el seu conjunt. c) Dossier de obra anterior (màxim de 10 pàgines). Per el que respecta a aquest punt, no s’acceptaràn simulacions de muntatge, renders 3D i/o planols

9.- PROCEDIMENT DE CONCESIÓ

9.1.- Jurat Al efecte de la concessió del Premi Senyera es configurarà un jurat que estarà format per. a.- La Presidenta, que serà La Regidora de Patrimoni Històric i Recursos Culturals, o persona en la qual delegue. b.- Un vocal en representació de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. c.- Un/a professional designat per la Regidoria de Cultura entre artistes, galeristes, crítics/crítiques d'art, historiadors/ores, docents o investigadors/ores de l'art. d.- Un/a professional designat per la Regidoria de Cultura entre artistes, galeristes, crítics/crítiques d'art, historiadors/ores, docents o investigadors/ores de l'art. e.- Un/a professional designat per la Regidoria de Cultura entre artistes, galeristes, crítics/crítiques d'art, historiadors/ores, docents o investigadors/ores de l'art. Actuarà com a Secretaria, amb veu però sense vot, el secretari general de l'Administració municipal o personal funcionari en qui este delegue.

9.2.- El Secretari del Jurat remetrà als membres la documentació referida al punt 8.2 amb objecte de que cadascuna de les obres puga ser evaluada.

9.3.- El Jurat seleccionarà fins un màxim de 10 obres que serán, formalment anomenades “finalistes del Premi Senyera d’Arts Plàstiques 2017”.

9.4.- Serà a càrrec de l’Ajuntament el transport, les asegurances i el muntatge de les obres seleccionades que hauràn de estar correctament embalades al moment de la seua recollida. En cap cas l’Ajuntament transportarà una obra que no estiga en el limits geogràfics de la Comunitat Valenciana, ni aquelles que superen en pes o tamany les mesures estandars de 200 x 200 x 200 cm de volum i 100 kg de pes.

9.5.- El muntage d’obres insitu, si escau, els gastos de producció de les mateixes, els desplaçaments, si escau, per a una manipulació i/o muntatge específic, a consideració del sol·licitants, sempre será a càrrec del sol·licitant.

9.6.- Amb el muntatge en dependències municipals de les obres finalistes del Premi Senyera, el Jurat decidirá l’obra guanyadora del Premi Senyera d’Arts Plàstiques.

9.7.- El jurat podrà declarar desert el premi, per falta de qualitat de les obres presentades. En aquest cas, és tornarà a convocar el premi en un termini de dos mesos.

9.8.- El jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en les bases, així com a interpretar-les.

9.9.- Correspon al Jurat informar de la decisió del present premi, la qual s’efectuarà abans d’un mes natural després de finalitzat el periode de selecció o. en el seu cas, de la instalació de les obres “Finalistes del Premi Senyera d’Arts Plàstiques 2017”

9.10.- Correspon al Servici de Patrimoni Històric formular la proposta d'adjudicació d’este premi d´acord amb la falla o informe del Jurat.

9.11.- La proposta d’adjudicació del Servici de Patrimoni Històric, amb caràcter d’inapel·lable, serà elevat a la Junta de Govern Local, òrgan competent per delegació d'Alcaldia, en virtut del que es disposa en el nº 7 de l'apartat primer de la Resolució de Alcaldia núm. 20 de 26 de juny de 2015, que haurà de resoldre en el termini d’un mes. Aquesta resolució que serà motivada, serà notificada a tots els participants, expressant els recursos que procedisquen, de forma que puga ser impugnada de conformitat amb el que preveu la normativa reguladora.

9.12.- Tota la informació relativa a aquest premi exigida per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

9.13.- De conformitat amb l’article 8 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la Informació pública i Bon Govern, i l’article 9 de la Llei autonòmica 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valencia, el Servici de Patrimoni Històric i Artístic farà pública tota la informació econòmica, pressupostària i estadística relativa a aquesta beca, el seu import, objectiu o finalitat i persones o entitats beneficiàries.

9.14.- Així mateix, s’utilitzaran altres mitjans que asseguren la publicitat dels beneficiaris de les mateixes, tal com la seu electrònica i la pàgina web municipal.

9.15.- En tot cas, la concessió de la beca es publicarà en les pàgines web www.valencia.es i www.museosymonumentosvalencia.es

10.- CRITERIS DE CONCESSIÓ.

10.1.- Atenent al punt 5 del article 18 de l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismos públics, els aspectes a valorar, respecte de les obres presentades al punt 8 com al punt 9 de la present convocatòrias serán: a) Creativitat, grau d’elaboració, innovació, originalitat, o interés de l’actividad o proyecte. b) Qualitat tècnica. c) Qualitat artística.

11.- DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

11.1.- L'obra premiada passarà a formar part del patrimoni artístic de l'Ajuntament de València.

11.2.- L'Ajuntament podrà organitzar una exposició amb les obres que seleccione el jurat. En este cas, l'exposició tindrà lloc dins dels 6 mesos següents a la data de l'acord que atorgue el premi, període en què podrà autoritzar-se l'eixida de les obres prèvia petició de les persones interessades.

11.3.- Una vegada acabat el procés de otogament del premi, o si escau, l'exposició, les obres serán retornades als seus propietaris en un termini de 20 dies, excepte la premiada que pasarà a formar part del Patrimoni Municipal.

12.- ABONAMENT

12.1.- El pagament s'efectuarà per mitjà de transferència bancària quantitat de DOTZE MIL EUROS (12.000,00 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària EP 250 33600 48100 de l'exercici 2017, al compte corrent facilitat per la persona premiada, després d´acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions aportant: A.- Certificats en vigor de la AEAT i la TGSS de que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, o una autorització per a obtenir les dades de forma telemàtica. B.- Informe del Servei de gestió d'emissions i recaptació acreditatiu de que el participant no té deutes amb l'Ajuntament.

12.2.- El premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.

13.- La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació d’aquestes bases".

ENLACE al Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre extracto del acuerdo de 16 de junio de 2017 de la Junta de Gobierno Local, por el cual se aprueba la convocatoria del Premio Senyera de Artes Visuales 2017. BDNS (Identif.): 353397.

Categoria: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.